Choď na obsah Choď na menu
 


Návštevný poriadok Múzea Spiša

v Spišskej Novej Vsi

 
 1. Každý návštevník je povinný zoznámiť sa pri vstupe do objektu s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia.
 2. Vstup je povolený len v prevádzkovej dobe s platnou vstupenkou.
 3. Na požiadanie lektora je návštevník povinný preukázať sa platnou vstupenkou.
 4. Zákaz vstupu platí pre osoby pod vplyvom alkoholu alebo drog.
 5. Počas prehliadky je zakázané dotýkať sa vystavených exponátov.
 6. Počas prehliadky expozícii je zakázané jesť, piť, používať mobilný telefón a platí tiež prísny zákaz fajčenia.
 7. Do expozícii je zákaz vstupu so zvieratami.
 8. Bez zakúpenia vstupenky na fotografovanie alebo filmovanie je v expozíciách zakázané fotografovať a filmovať.
 9. V areáli múzea je zakázané jazdiť na bicykli.
 10. Z areálu múzea môže byť bez vrátenia vstupného vykázaný návštevník, ktorý napriek napomenutiu poruší ustanovenia tohto návštevného poriadku alebo neuposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov múzea, v krajnom prípade, podľa povahy priestupku, môže zodpovedný pracovník požiadať o zakročenie príslušné bezpečnostné orgány.
 11. Návštevníci sú povinní správať sa v areáli múzea spôsobom, ktorý nepoškodzuje alebo iným spôsobom neznehodnocuje majetok a vybavenie Múzea Spiša.
 12. Každý návštevník je povinný uhradiť straty a škody, ktoré boli spôsobené jeho vinou na zariadení areálu alebo na majetku ostatných osôb.
 13. Povinnosťou návštevníka je predmety nájdené v areáli Múzea Spiša odovzdať v pokladni alebo u službukonajúceho pracovníka, ktorý ich zaistí a neskôr odovzdá ich majiteľovi.
 14. Za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržiavaním návštevného poriadku, a tiež pokynov zodpovedných zamestnancov, nenesie vedenie Múzea Spiša zodpovednosť a všetky škody spôsobené nevhodným správaním návštevníkov budú vymáhané podľa platných predpisov SR.
 15. Za stratené a ponechané veci v objekte Múzea Spiša nenesie Múzea Spiša žiadnu zodpovednosť.
 16. Ustanovenia Návštevného poriadku sú platné pre všetky objekty Múzea Spiša vrátane parku.